FANDOM


Hershkowitz Daniel

מדף הבית שלו.

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה:
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל - מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: רב סרן בחיל מודיעין, דיקן הפקולטה למתמטיקה ויו"ר ארגון הסגל האקדמי בטכניון, נשיא האגודה הבינלאומית לאלגברה לינארית.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים - ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: לפי דבריו: "תומך בגופים שמטרתם קירוב חלקי העם זה לזה. נפעל להסדרת חוקיותם של המאחזים. סוגיות תקצוב מוסדות החינוך, ההשפעה על התנהלות בתי הדין וזהות הדיינים, הטבת הליכי הגיור ועוד שלל סוגיות שבנפשנו הינן סיבה טובה לעשות כל מאמץ לשבת בקואליציה... אינני רואה סיכוי רב שנשב בממשלה שמצהירה מראש שתעקור יישובים. אני מתנגד ככלל לסירובי פקודה. העלאת רמת החינוך כרוכה גם בחלוקת תקציבים ומשאבים - וכאן צריך להיעשות מאמץ להעדיף נושאים אלה על פני אחרים... ככלל, אינני מאמין בפתרונות קסם, אלא בהשקעה בתשתיות לטווח רחוק" (ע"פ שאלות ותשובות בפורום כיפה, שנת ה'תשס"ט).
לפי כנסת פתוחה: שיפור הדמוקרטיה הפרלמנטרית, חופש כלכלי, קידום מעמד הנשים, נגד הפרדת דת ומדינה.

אנשי אמת - ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע - מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים - לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: פרופסור למתמטיקה בטכניון.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:מכהן כרב שכונה שנים רבות ללא קבלת שכר, מורה הוראה ויועץ לרבים, מחבר בין עולמות בפעולותיו השונות (פעל למען מתן השכלה כללית לחרדים בשיתוף פעולה בין הטכניון למכללות חרדיות), פעל למען דו-קיום בעיר חיפה בין המיעוטים השונים לרוב היהודי, מתוך סובלנות ואי-ויתור על עקרונות, חבר בועדת החולה הנוטה למות, ועוד.
כישרון לחינוך, נאום והסברה: רב שכונת אחוזה רבתי בחיפה, חיתן מאות זוגות ללא קבלת תמורה במסגרת צהר, ראש הרכב בית דין לגיור בחיפה.

נבונים - חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח: מאמרים תורניים, פרסומים בכתבי-עת מדעיים מתמטיים.
תחזיות שהתגשמו:

ידועים - בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה